Hed College of Contemporary Music in Israel

תיבה דומעל

Hed College of Contemporary Music in Israel

תוכזל ולכותו ןולאשב ופתתשה

.א”תב תיוושכע הקיסומל הללכמב הרוגשה אמסיסה וז , “םייחל עוצקמ הז הקיסומ”
.הב םידמלנה םידומילב שכרנש עדיה םושייו םיטנדוטסה לש יעוצקמה םדיתעל תירסומ המישמ ,תועצקמתה דבלמ הקיסומה ידומילב האורה השידח היצפסנוק תלעב הללכמ ,”דה” תללכמ לש התמקהל הביסה וז

.הקיסומ ידומילל הרבחה תוסחייתה תא תונשל ומצע לע חקל ,םיאקיסומו םיכנחמ תווצ םע דחיב הללכמה דסיימ ,ןהכ הדוהי
.”םימכח םגו םירשכומ םג םה םיאקיסומה .הרבחהו היישעתב ימושיי דיתע הזל שיו יוצרו ימיטיגיל ןויער הז ” תיאקיסומ הריירק חתפל םינינועמה תא הביבסה לש השיפתב אוה ויניע דגנל דמעש יונישה
.הבחר תיתרבסהו תיגוגדפ היצפסנוק יוניש שרד הזש אלא

.םיימדקא םידומיל דעו םידליה ינגמ לחה ,הפנע תילקיסומ תוליעפ םע הנטק ריע ,דוהיב 1990 -ב לחה הז
.תימדקאו תילקיסומ ךרד תצירפ השדחה היצפסנוקב התאר רשא המוהלקוא תטיסרבינוא םע ימדקא םכסה םתחנ ,םיימואלניב םירנימסו תוקפה םע בולישב םיילקיסומ דוסי יסרוקל תינכות תיינב רחאל
.םהב תקבאנ הללכמה הלא םימי םצע דעש תויתשתו תויפסכ ,תויביטרטסנימדא תולבגמב ךא ,ילארשי ראותל הדדועו הכריב ההובג הלכשהל הצעומה
.תיעוצקמ הדעוו החלשנש רחאל תאז ,הקיסומל הקלחמה תוברתה להנמ םג ךכו הללכמב ריכה ךוניחה דרשמב תוללכמל ףגאה

דה תודוא

תויתשת

םיסרוק

הלהנה / םירומ

םיעוריא

רשק רוצ

תובושתו תולאש

דה תתומע

םירגובה

םיטקייורפ

הללכמב ראות ידומיל

המוהלקואב ראות תמלשה

לוק תואנכט

תינורטקלא הקיסומ

פילק ואדיו תמגמ

םיקסע ישנאל לולסמ

תועדוה

Newsletter דה
2018 ילוי
Best Live Casino
סייפסיימב וישכע – ;34#&דה;34#& תללכמ

דהבאלקב סקירטמ תרבח לש עוריא לע תמלוצמ הבתכ
רתא תובידאב הבתכה
TV Marker The

רתא ךותמ הבתכב היפצל
TV Marker The
ןאכ וצחל
Casino Online
(םיטרפל ץחל) םיררחושמ םילייחל ןודקיפ יכרצל םירכומ “דה”ב םידומילה

הד אפטר קלאסHED AFTER CLASS

כיתות אומן במוסיקה אלקטרונית מארחים את

MALA(Digital Mystikz, LONDON)

יום ג’ 28/08/2007 בקלאבהד בשעה 20:00

ןאכ וצחל – םיפסונ םיטרפל

ימוחת בר הקיסומ זכרמ “דה”

.תרחא רשפאש החיכוה תיוושכע הקיסומל הללכמה “דה”
.תנווגמ הרוצב םהלש עדיה ירגאמ תא תונבלו םינוש םילכ לבקל םיבייח םייפלאה תונש יאקיסומש הקזח הנומא י”ע

Engineering Sound – לוק תואנכט

.קושה תושירד תא םימאותה םייוושכע םיעצמאב הרבגה ,הטלקה תוקינכט ןכו Sound -ה תודוסי תא םידמול םיטנדוטסה .Production Post-הו הרבגהה ,הטלקהה ימוחתב הדובעל םיאנכט םירשכומ לוק תואנכטל המגמב

תינורטקלא הקיסומ
Online Casino Ohne Einzahlung 2018
.א”תב תיוושכע הקיסומל הללכמב הרוגשה אמסיסה וז , “םייחל עוצקמ הז הקיסומ”
.הב םידמלנה םידומילב שכרנש עדיה םושייו םיטנדוטסה לש יעוצקמה םדיתעל תירסומ המישמ ,תועצקמתה דבלמ הקיסומה ידומילב האורה השידח היצפסנוק תלעב הללכמ ,”דה” תללכמ לש התמקהל הביסה וז

.הקיסומ ידומילל הרבחה תוסחייתה תא תונשל ומצע לע חקל ,םיאקיסומו םיכנחמ תווצ םע דחיב הללכמה דסיימ ,ןהכ הדוהי
.”םימכח םגו םירשכומ םג םה םיאקיסומה .הרבחהו היישעתב ימושיי דיתע הזל שיו יוצרו ימיטיגיל ןויער הז ” תיאקיסומ הריירק חתפל םינינועמה תא הביבסה לש השיפתב אוה ויניע דגנל דמעש יונישה
.הבחר תיתרבסהו תיגוגדפ היצפסנוק יוניש שרד הזש אלא

.םיימדקא םידומיל דעו םידליה ינגמ לחה ,הפנע תילקיסומ תוליעפ םע הנטק ריע ,דוהיב 1990 -ב לחה הז
.תימדקאו תילקיסומ ךרד תצירפ השדחה היצפסנוקב התאר רשא המוהלקוא תטיסרבינוא םע ימדקא םכסה םתחנ ,םיימואלניב םירנימסו תוקפה םע בולישב םיילקיסומ דוסי יסרוקל תינכות תיינב רחאל
.םהב תקבאנ הללכמה הלא םימי םצע דעש תויתשתו תויפסכ ,תויביטרטסנימדא תולבגמב ךא ,ילארשי ראותל הדדועו הכריב ההובג הלכשהל הצעומה
.תיעוצקמ הדעוו החלשנש רחאל תאז ,הקיסומל הקלחמה תוברתה להנמ םג ךכו הללכמב ריכה ךוניחה דרשמב תוללכמל ףגאה

.תומדקתמ םידומיל תוינכות שוביג םע 1999-מ לחה אשונה תא ליבומ יעוצקמ דסומכ “דה” .בשחמ תונכות תרזעב תילקיסומ הריצי רשפאל ,םיינורטקלא הניגנ יעצמאו בשחמ תרזעב הקיסומה ידומיל לש הרטמה

Studios Boom Hed

.קתו תונש 10 ילעב ,םיחוורמו םייתוכיא , םייעוצקמ תורזח ירדח ינש םיללוכו Hed Club םיעפומה ןודעומל ךומסב םימקוממ תורזחה ירדח .םייעוצקמו םירזבואמ תורזח ירדח

םיעפומ ןודעומ Hed Club

.יטסוקאהו יעוצקמה ןפואב תילקיסומו תנווגמ תוליעפ רשפאל ןוצר ךותמ הנבנ Hed Club םיעפומה ןודעומ

2018/08/21

2018 קיזוימ-דהל תורומש תויוכזה לכ | il.co.HedMusic
Created by RightClick
casino seo
קידום, עיצוב, פיתוח אתרים